UByToVáNí

UŽiJTe Si uByToVáNí V PŘáTeLSKém PRoSTŘeDí, oBKLoPeNi PŘíRoDou a ZNoJeMSKým HiSToRiCKýM CeNTReM Na DoSaH.

  • aPaRTMáN aŽ PRo 4 oSoBy
  • ByLiNKoVá TeRaSa S GRiLeM
  • WiFi K DiSPoZiCi
  • CeLoRoČNí uByToVáNí
  • ViNaŘSKá TuRiSTiKa Po NP PoDyJí

SPoLeČNoST VáM BěHeM PoByTu BuDou DěLaT oVeČKy aNiČKa a STáZiNKa, KoZičKy OLiVeR a OLiVkA, KLoKáNeK MaX a KoHouT VaŠíK Se SVýM HaRéMeM…